Dokument

Dokument

Karlshamns kommun dokumentbank

Korpadalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Korpadalsskolans ordningsregler

Korpadalsskolans elevhälsoplan

Dokument och handlingar gällande Chromebook i kommunen.

Handlingsplan ANDT 2019-2023

Ledighetsansökan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Rektorn beslutar om ledighet och för varje ansökan görs en bedömning. I bedömningen tittar man på omständigheter som frånvarons längd, tidigare frånvaro, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera för den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Semesterresor betraktas inte som synnerliga skäl enligt skollagen. Skolåret har kortare och längre lov för att eleverna ska orka med arbetet och få möjlighet till vila. Det är angeläget att längre semester- och nöjesresor förläggs till sådan lovtid. Ledighet under perioden för nationella proven beviljas inte.

Ledighetsansökan görs genom att fylla i Blankett ledighetsansökan elev grundskola. Den fylls i av vårdnadshavare, elevens lärare samt godkänns av rektor. Det är bra om ansökan kommer in i god tid så att eleven får tid på sig att ta igen förlorad undervisning. Rimlig handläggningstid är 4 veckor.

Det är viktigt för eleven att närvara på lektionernas genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar. De ligger till grund för bedömning och träning av elevens mål och innehåller moment som inte kan ersättas med studier på egen hand. Medskickade arbetsuppgifter/läxa kan inte heller ersätta detta. (Karlshamns kommun)

https://www.karlshamn.se/wp-content/uploads/Ledighetsansokan-elev-grundskola.pdf